Policy

Miljöarbete

Detta miljöarbete gäller för Berglunds Mur & Fasad i Skåne AB och anger de övergripande principerna för styrning av vårt miljöarbete.

Målet är att användandet av byggmaterial sker med mesta möjliga miljöhänsyn i byggprocessen och brukandets alla led.

För att uppnå vårt mål ska vi se till att:

  • Vi följer gällande lagar och regler inom miljöområdet.
  • Använda produkter som i mesta möjliga mån är uppbyggda på råvaror med lång livslängd och liten miljöpåverkan från tillverkningen till återvinning.
  • Minimera spill och avfall och hantera detta med största möjliga miljöhänsyn.

Kvalitetsarbete

Berglunds Mur & Fasad i Skåne AB ska i varje enskild entreprenad lämna ifrån sig ett kvalitetsmässigt väl utfört arbete.

För att tillse detta ska stor vikt läggas på följande:

  • Erforderliga resurser ska finnas för att uppnå uppställda mål.
  • Egenkontroll enligt BBV´s kvalitetsplan ska utföras på samtliga objekt.